“O HİYLƏ-VƏZİFƏ, O RÜŞVƏT MASA, SƏNİN TUFANINDAN YIXILMADISA …”!!!

PAYLAŞIN

“MİLLƏTİN ÜZÜNƏ YALAN PÜSKÜRƏN,

ZƏHƏRLİ GÖZÜNDƏN İLAN PÜSKÜRƏN…” QƏLƏMLƏRƏ

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

Sabir RUSTEMXANLİ

19 iyun 2018

QƏLƏMƏ

Öz haça dilindən asıl, qələmim,
Ey Qısır qələmim, Qızıl qələmim!..
Qələm ya ağacdan, ya daşdan olar, 
Lələkdən, kömürdən, qamışdan olar,
Qızıla tutulan söz qızıldımı,
Qızılla kəsərli söz yazıldımı?
Bəlkə çürütdülər mürəkkəbini,
Bəlkə itirmişəm qaynar təbini…
O zindan yerinə kürsüyə gedən,
O savaş yerinə kürsəyə gedən,
Millətin üzünə yalan püskürən,
Zəhərli gözündən ilan püskürən
O hiylə-vəzifə, o rüşvət-masa,
Sənin tufanından yıxılmadısa,
Qanımı içənin qan qohumları,
O can bazarının “yan” qohumları,
Vətənin ruhunu tükənmiş bilən,
O alıb verməyi rəsmi iş bilən
Yenə yad sözlərin çətiri altda
Səndəki saf qanı unutdurursa,
Sənin şöhrətini, sənin gücünü,
Sənin qisasını unutdurursa
Get ağlar qəlbimə qısıl, qələmim.
Get məzarın olan köhnə cibimdən
Kəsilmiş dil kimi asıl qələmim!..

24.04.2018

PAYLAŞ

1 Comment

  1. elmin peyygemberi Nizami Genccevi fars dilinde yazib yaradib onuun irsiniin doogru duzguun xxaiqaa catdirilmamasiinnin biriinci gunahkkari iran Nizzamiwunaslarri vee biziim werqwwunasliqve diilccilik instutllaridirr rehmetlik Bextiyar Vahabzade deeyyibkki qorxxuramm vaaxxt gelee insanlarr yyawaya yyawwayya inssanliq ole indii butuun kainnatdaa 90 ffaizz innsanliq olub dunya ziyyaalilariniin alimleriniin 90 faiizi xeyanettlee meewgguldurbutun insanlligin ffaciesidde bunndaddiir 10faiz iinsan ziyalilar insanlliq namiinne biir sozz ddeyen kimi 900 faiiz xxeyanete siyyasetee qulluq edden hemin addi alimllerr baawwlayirllar10faaizz insann ollan allimmlleeri siraddann cciixarmagga budurr indiki realliiqllar iw gunde oon defe nnaammaz qilib mminnnernen meeccid killsse tikmmeekkllre ddeyil alimlerinn en uumdee meseleessi oduurki heeqiqetti desiinler deeyiirrler azerrbayycanndda ddemokratiyya yoxduur azerrbaycanndda olann ddemmookratiya hec ammerikaadaa yoxxdurbbizdde elli ssiiyaasi partiya var amerrikadda ikki geliin gorrek demakkratiya sozunuun meenasi ve mahiiyyeti neden ibaarretdirr demmookkratiya siiyyaasi qqurlluwdduurr siyyasetin-xxeyanetinn bbaww wuarlarii buunlarddir parcala hookm sur parrccala hokummrranliq et parrcalla mehv et budurr dee-duu-iki demekkddir makr-mekr-wer demmekddirrddemmelli bele melum ollurkki rejimion iki wer quvvesi xxalqqi birlewdirerrleer pparcaalammazlar keecenn esrin ssoonlarinndda yyarranmiw xalq cebhesi vahiidd iili xallq vaahiid biir ccebhee birlewmmiwdi dunyanin yyarrissiinna aggaliq eden ssrri kimmii bbir iimperryani dagitddii onna goreki xalq vahidd ceebheedee bbirrlewmiwdii ve guclu idi soonrralaarr rejjim oozz iwinnii gordu parcaladi ve iinndide mehhv edir bes yyaxwi hhanni peykaaninin merdi hanni bu xalqiin ziyyalisi akademiklleri professorlarri wairleri yaazicilaarri xxalqin adini dawiyan artiistlleri ppaartiyya liderlleri partiya liderlerii eevvel ozunuz birlewwiin sonra xxalqii birlewdiriin xallq birr oollsa zzeri kkerrenn ssiindiraar ayilin biz birr xalq olaaraq mmehvvee gedirrikk aalllah xalqiimizin hammiimiziin komeyyi olsunn

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*