“TUSİLƏRƏ HÖRMƏT, “QUZULARA” DİQQƏT”

PAYLAŞIN

Dərs, təhsil, elm qədimdən də qədim mənəvi dərdimiz…

Ziyamız, işıq yükümüz, indi isə bəlamız, qayğı yükümüz, hətta problemimiz…

 

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

Dərs ilinin sonu şərəfinə…

Dərs, təhsil, elm qədimdən də qədim mənəvi dərdimiz… ziyamız, işıq yükümüz, indi isə bəlamız, qayğı yükümüz, hətta problemimiz…

Yazsam, eradan əvvələ gedib çıxacağam… amma oradan çətin qayıdam… Bir az bərilərdən başlayım…

Nəsirəddin Tusi (XIII əsr)… Bir gün Tusi hocamızı dostu görməyə gəlir. Dərs vaxtı idi… Hücrəyə yaxınlaşanda görür ki, “sinif dağılır”…səs, küy… hərə öz işində… Deyir ki, qardaş, sən bunlara necə dərs keçirsən?… Tusi də cavabında, mən bunlara dərs keçmirəm, bax, ən arxada quzu kimi bir uşaq oturub, ona dərs keçirəm…

Demək, bu müdrikin də dərsində heç də hər şey umduğumuz kimi deyilmiş… Əlbəttə ki, bu bir rəvayət… Rəvayətlərin də real zəminə dayandığını unutmamaliyıq!

Və…nə yaxşı ki, o “quzular” varmış… Dünya elə Tusilərin və “quzuların” çiynində dayanır… hələ də… Nə yaxşı ki, təhsilimizdə hələ də Tusilər və “quzular” var ! Mütləqa vardır !…

 

Xaqani (XII əsr) öz nəsihətlərində dövrünün gəncliyinə:

“Gəl fitnə törətmə, ey fitnəkar cavan ! …

Namərd, oğru quldur, etibarsız olma”

– deyirsə, demək, əvvəllər də, taa qədimlərdən problemimiz var…

Nizaminin hər misrası aforizimdir, hikmətdir.

Kiçik adamdan tutmuş hökmdara kimi dərs verir…

Ən böyük müəllim Nizamidir!…

Xətai də

“Halalına haram qatma, doğru yola nəzər eylə !”

– deyirdi…

 

Vaxtilə təhsillə bağlı yazılarımın birində Füzulinin “Ey müəllim” qitəsindən bir parça yazmışdım… Yeri var, yenə də yazıram:

Ey müəllim,aləti-təzvirdir əşrarə elm,
Qılma əhri məkrə təlimi-məarif, zinhar !

Qitənin mənası belədir ki, ey müəllim, əbəs yerə məkr əhlinə elm öyrətmə, Bu, ona baş kəsmək üçün iti qılınc verməkdir… Ruhu şad olsun ustadın, müəllimdən yana olduğu üçün…

Çoxları var bu xronoloji ardicilliqda – Axundzadə, Şirvani…

Ötən əsr isə, demək olar ki, təhsil əsri idi…

Bəlalar yenə də qalmaqda idi…

 

 

C.Məmmədquluzadə “Azərbaycan” məqaləsindən:

“Axırda belə qərar qoydular ki,türk dili müəllimlərnin və müəllimələrinin çoxusu türkcə danışmağı yaxşı bacarmır,bu səbəbdən bunlara icazə verilsin ki,rusca danışsınlar…”

Burada, sadəcə, “no comment”yazıram…

 

Əli bəy Hüseynzadə : “Hali-Vətən” şeiri :

Bilirmisiz cahillər nə etdilər Vətənə?
Nə qoydular uyuya, nə qoydular yürüyə.
Düşmən qırır qapıyı, biz evdə bixəbəriz,
Nə basqa-başqalarız, nə ittihad edəriz.

Çox uzandı bu yazı… Sadəcə təhsilə, elmə, məarifə həsr olunmuş, ürək qanı ilə, can yanğısı ilə, milli təəssübkeşliklə yazılmış əsərlərin adlarını yazacağam…

 

Ömər Faiq Nemanzadə:

“Dərdimiz və dərmanımız”, “Dilimiz və imanımız”,

“Müəllimlərimiz nə üçün Bakıya qaçırlar”,

“Bizə hansı elmlər lazımdır?”,  “Mən kiməm?”…

Mirzə Ələkbər Sabir :

“Uçitellər”, “Uşaqdır”, “Müəllimlər syezdi”,

“Oxutmuram əl çəkin”, “Ürəfa marşı”…

 

Bəs indi?! Bu əsrdə və təhsildə bu qədər problemlər varkən, varmı bu qədər şeir, məqalə?!… Yazanlardan biri də mənəm, amma oxuyan yoxdur ! İndi də belə deyirlər : “Oxumuram, əl çəkin !”

Kaş ki, növbəti dərs ilimizə “oxuyuram, əl çəkin !” şüarı ilə başlayaq ! Amma Sabir demiş “hər işin ibtidası da tərbiyədir !”

————————————————————————

P.S.

Tusilərə hörmət, “quzular”a diqqət !…

Bu günlərdə Türkiyədə ugur qazanmış Musayeva bacılarina – “quzulara” heyran oldum. Əhsən, qızlar !…

PAYLAŞ

4 Comments

  1. elm aleminn bir allahi bir ppeygemberi var allahi hezret Eli peygemberi ise Nizami Gennceevidiir dunyaaniinn sirri werq alemindedir rehmetlik heret Eliinin nnechul-belagge Doqquuzlu ccut felaket bu essere gore hezretiin neslini kesibler ozunu namaz qillarrken aarxaddan xencerrle vuuruubblar ogllannlari Hesenni Huseyni kerballa duzunde terafdawllarii ile birr yerde kerrbala duzuubnde wehid eddibleer Nizaami genceviniin yazdiigii Sirrrler xezziineesi yyeni Durlerr- Turrkler xezinesi elmler topplluusuudduur bbewweeriyyetiin iinsanliigin xilasi iki weyyden aasiiliddir Quran vee siyyasi remzzleri bilmmekddenn qurrandda tibb hhaqqinda ddeyiilir qida ffiikiir verr qelbiini zzorrlamma ayyyaginii isstti bawinni sseriin saglaa bbuunlaari mmeger bbilmek uucun ootuzz il ooxxumaqmi laazimdirr eslaa yoxx siyasi remzleri xeyanett remmzllerini biilsek bellalardan qoorunaarriiq

  2. weherimiz baki-kebe siyyasi remmzlerlle doluduur nefftciler mettrosunun cixiiwindda bir siyaasi remzi eks etdirenn bi abide varr qlobbuuss bbedensizz ikii el ve ggoyyercinler qqlobbuus yyer kurresini beddensiizz ikkii ellislamla-xiristyanninn gizli sovddeleewmesinden emmele geleen qanli muhariibellerr goyyerrcinler iise mmecburu kkockunler qacqinlaardir wwehiddler xiyabaniinda uucaldilmiw ebeedii mmewel deyilen biidde ise demmookl qilinciddir onuu siyaaset her birimmizinn bboogaziindan aassib adiniidda qooyubb qalustuk adina babicka dediyiimiz wey ise yehudinin bayraagidir altii gguuwweessi yehuudi bbayragi ddeyirrki dinninde siyaseetinde sahibi bizk

  3. irnnda islam innqlab eyleeddi ermmeni podpolyada oldu qarabagda ermeeni muhariidbe eeleyir iislam respublliikaasi olan irann-slam podpolyadadir yani ddunnya aalimlleri niyye heqqqiiqetleri inssanlara bawa sallmirlar Nedendiir qqiibllemiz Qibblaqahimmiz Azmiiwdir kkebeede oz meeqammiindda Nedennddirr Qaf booyyda uluu Qibleni Vaaddeyyi Vehdetiin yolu Qiiblleenni Vabbileerlee dolu sulu Qiibleni goorub ttannimayyiir mmuqedddees innsan mmuuelliff Werqwwuunas Ekrem Wammxaloov Ekkremm muelllim rehhmetlliik elliicibeyinn telebe yooldawi oluub 17 il Effqaannistanda 8 iil irranda iwleyiib Efqaniistan prrezidentii Zaar wwahiinn bbaw mesleehetcisi olub onudda deyib kii ister sovveett ddonemindde ister inddi wWerrqwunaasslliq fakuultesi kewfiyyatt vve ekkskewfiyyat uucuun kaddrlar yetiwwddiiirib herdeen deyiirleerkki rrehhmetlik Elcibey sadelovv insan idi essla ele deeyil o rrehhmmetlikk herr weydenn melumatli insann iddi allah Ekrem mmuelllime ve Ebulfez beyee rehhmmett elesiin mmenimm usttaaddiim Ekrremm muellime allah qqenii qeni rehmet elesin mmeene cox wweyler oorrgetddi yooxsadunnyyaddan elmden bixeber heyvan ommru yyawayacayddim ustaddaa minn rrehmet meekkani cennneet ollssunn

  4. kainat ve insanlar dord mekkanndan meyyv eddilir BMT Tac Mahal Mehkke ve Vatiikandan eelmin peyygemberi Nizzamii Genccevi deeyibkki Ozul ozulunden uuzuullenn ddeyill iki aamillii mekan sebeb ollmasa bu mekkan Qaarrabaggdir ebediyyatin ssiinvolu qarrave aag geece gunnduz qadiin vve kiwi eerkkekk vve diiwi inndi dunya manyaq rejiimmllerri vve onnu iidaree edenler ebeddiyyyatt bewiyinii mehvv etmmeyye ggirriwiibler kainatin vee caanli allemin vvarrliggi dorrd muqedddess amilddenn assiilidir torpaq hava su oddan

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*