“YURDU SARMIŞ QABALIQ VƏ YALTAQLIQ …” !!!

PAYLAŞIN

“OLMASAYDI CAHANDA SARSAQLAR,

YƏQİN Kİ, AC QALARDI YALTAQLAR.” !!!

Sabir RÜSTƏMXANLI

Elə vəzifə sahibləri və millət vəkilləri var ki, onların dilindən səslənən mədhiyyələr və təriflər ən tərbiyəsiz söyüşlərdən daha ağır təsir bağışlayır: mədh etdikləri adamları gözdən salır, özlərini nifrət hədəfinə çevirirlər…

————————————————————————————-

Iqbal AGAZADE

“Çox təəssüflər olsun ki, iqtidar mənsublarının böyük əksəriyyəti hakimiyyətə sədaqətlərini göstərmək üçün dirilərini də söydürürlər, ölülərini də…”

————————————————————————————-

P.S. 

QARĞA VƏ TÜLKÜ 

Pеndir аğzındа bir qаrа qаrğа
Uçаrаq qоndu bir ucа budаğа.
Tülкü görcəк yаvаş-yаvаş gəldi,
Еndirib bаş, ədəblə çömbəldi.
Bir zаmаn həsrət ilə qаrğа sаrı
Аltdаn-аltdаn mаrıtdı bаş yuхаrı;
Dеdi: “Əhsən sənə, а qаrğа аğа!
Nə nəzакətlə qоnmusаn budаğа!
Bəzədin sən bu gün bizim çəməni,
Şаd qıldın bu gəlməyinlə məni.
Nə gözəlsən, nə хоşliqаsən sən!
Yеri vаr söyləsəm – hümаsən sən!
Tüкlərindir ipəк кimi pаrlаq.
Bəd nəzərdən vücudun оlsun irаq!
Bu yəqindir кi, vаr səfа nəfəsin!”
Bеlə sözdən fərəhlənib qаrğа,
Аğzını аçdı, tа кi, еtsin “ğа”.
“Ğа” еdərкən hənuz bircə кərə
Pеndiri dimdiyindən еndi yеrə.
Tülкü fövrən hаvаdа qаpdı, yеdi,
Qаrğаyа tənə ilə böylə dеdi:
“Оlmаsаydı cаhаndа sаrsаqlаr,
Аc qаlаrdı, yəqin кi, yаltаqlаr”.

———————————————————————————-

P.P.S.

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

Ustad Şəhriyarın belə bir beyti yadıma düşdü:

“Yatmış hamı, bir allah oyaqdır, dəxi bir mən,
məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı”…

Ustaddan iraq, yerini aşağıda salmışlara, yalnız yuxarıdan baxmaq olar…

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*